Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківПостійні комісії Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України

Додаток до постанови Пленуму від 20.12.2012 р. № ПЛ-2-5

 

I. Загальні положення

 1. Постійні комісії Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України створюються з метою розвитку профспілкового руху, залучення членів профспілки до більш активної участі в реалізації основних напрямів діяльності та статутних завдань галузевої Профспілки, для вивчення, підготовки й попереднього розгляду питань, які належать до повноважень територіальної профспілкової організації.
 2. Постійні комісії обираються з числа членів Президії, обласного комітету та профспілкових активістів за рекомендацією первинних профспілкових організацій у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.
 3. Пропозиції щодо переліку постійних комісій, їх персонального складу та керівників вносяться на розгляд виборного органу територіальної профспілкової організації.
 4. Постійні комісії у своїй діяльності керуються законодавством України, Статутом, основними напрямами діяльності галузевої Профспілки, рішеннями виборних органів Профспілки, цим Положенням.
 5. Постійні комісії підзвітні і підконтрольні Президії Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України на період її повноважень.
 6. У своїй роботі постійні комісії взаємодіють між собою, з Ревізійною та Мандатною комісіями Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.
 7. Постійні комісії створюються на термін повноважень виборного органу територіальної організації.

 II. Повноваження постійних комісій

 1. Виконують доручення Президії, керівництва Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України щодо розгляду питань статутних повноважень організації.
 2. Складають плани роботи.
 3. Проводять засідання комісій.
 4. Розглядають попередньо документи й матеріали, що вносяться на розгляд Президії та Пленумів обласної організації.
 5. Розробляють проекти постанов виборних органів.
 6. Розробляють положення щодо заходів обласної організації.
 7. Готують висновки до матеріалів на засідання Президії, згідно затвердженого порядку денного.
 8. Приймають участь у заходах, які проводить територіальна організація.
 9. Надають пропозиції до планів роботи Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.
 10. Здійснюють діяльність за такими напрямками роботи:

 • з питань організаційної роботи;
 • з питань соціально–економічного та правового захисту членів профспілки;
 • з питань охорони праці та здоров’я;
 • з питань культурно–масової, спортивної роботи та оздоровлення;
 • з питань молодіжної політики.

 III. Основні напрямки діяльності постійних комісій

1. Постійна комісія з питань організаційної роботи:

 1. Проводить заходи щодо роз’яснення ролі та завдань профспілки в сучасних умовах, а також прав, обов’язків та переваг членів профспілки, їх залучення до профспілкового членства.
 2. Організовує додержання статутних вимог щодо ведення обліку членів профспілки в структурних ланках обласної профспілки.
 3. Спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці матеріалів на засідання Президії, Пленумів, звітно–виборних конференцій обласної організації.
 4. Готує висновки та пропозиції щодо організаційного зміцнення профспілки, посилення мотивації профспілкового членства.
 5. Готує пропозиції до розгляду Президії щодо внесення змін до Статуту Профспілки, цього Положення, інших нормативних актів з питань організаційно-статутної діяльності профспілки.
 6. Вивчає, узагальнює та вносить пропозиції щодо поширення кращого досвіду роботи первинних профспілкових організацій, вносить відповідні пропозиції щодо удосконалення структури обласної організації.
 7. Аналізує та вносить пропозиції щодо поліпшення системи збору та узагальнення даних статистичної звітності про профспілкове членство у первинних профспілкових організаціях.
 8. Здійснює розробку рекомендацій щодо організаційного забезпечення роботи з членами профспілки, вдосконалення системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу.
 9. Готує висновки та пропозиції щодо реалізації рішень з’їзду, Постанов ЦК Профспілки, Президії обласної організації з питань, що належать до повноважень комісії.
 10. Аналізує спільно з іншими комісіями листи, звернення, скарги, які надійшли до комісії.
 11. Висвітлює свою діяльність на сторінках сайту організації.
 12. Вносить пропозиції Президії щодо заохочення профспілкових активістів.
 13. Надає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Галузевої угоди.
 14. Забезпечує ведення відповідної документації, згідно статутних вимог (плани роботи, протоколи засідань, матеріали підготовки питань на розгляд Президії, пропозиції реалізації рішень).
 15. Надає практичну допомогу первинним профспілковим організаціям з питань організаційної роботи.

2. Комісія з питань соціально-економічного та правового захисту членів профспілки:

 1. Здійснює аналіз застосування чинних норм праці, умов її оплати та вносить відповідні пропозиції для забезпечення виконання законодавства з цих питань.
 2. Спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці матеріалів на засідання Президії, Пленумів, звітно–виборних конференцій обласної організації та її структурних ланок.
 3. Готує пропозиції до розгляду Президії щодо внесення змін до Статуту Профспілки, цього Положення, інших нормативних актів з питань, які відносяться до повноважень комісії.
 4. Аналізує виконання галузевої угоди та колективних договорів закладів охорони здоров’я та вносить відповідні пропозиції.
 5. Готує та вносить пропозиції до плану роботи з питань соціального захисту членів профспілки.
 6. Вивчає питання та вносить пропозиції щодо додаткових, порівняно з чинним законодавство, гарантій та пільг для працівників галузі.
 7. Готує висновки та пропозиції щодо реалізації рішень з’їзду, Постанов ЦК Профспілки, Президії обласної організації з питань, що належать до повноважень комісії.
 8. Висвітлює свою діяльність на сторінках сайту обласної організації.
 9. Вивчає, узагальнює та вносить пропозиції щодо поширення кращого досвіду роботи первинних профспілкових організацій з питань соціального захисту членів профспілки.
 10. Забезпечує ведення відповідної документації, згідно статутних вимог (плани роботи, протоколи засідань, матеріали підготовки питань на розгляд Президії, пропозиції для реалізації рішень).
 11. Надає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Галузевої угоди з питань соціально–економічного та правового захисту спілчан.
 12. Проводить аналіз ситуації стосовно дотримання законодавства про працю у первинних профспілкових організаціях та готує відповідні пропозиції.
 13. Спільно з правовим інспектором здійснює надання правової допомоги первинним профспілковим організаціям, членам профспілки на їх письмове звернення.
 14. Аналізує спільно з іншими комісіями листи, звернення, скарги, які надійшли до комісії.

3. Постійна комісія з питань охорони праці та здоров'я:

 1. Аналізує стан справ щодо здійснення громадського контролю у закладах охорони здоров'я за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно–правових актів з охорони праці, захист прав та інтересів членів профспілки у цій сфері.
 2. Вивчає питання та вносить пропозиції щодо профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 3. Залучає фахівців з питань охорони праці та готує пропозиції до розгляду Президії з питань охорони праці.
 4. Аналізує виконання галузевої угоди, колективних договорів закладів охорони здоров’я та вносить відповідні пропозиції відповідно до своїх повноважень.
 5. Аналізує стан умов і безпеки праці, рівень виробничого травматизму, загальної та професійної захворюваності, а також соціально-побутового забезпечення працівників.
 6. Готує висновки та пропозиції щодо реалізації рішень з’їзду, Постанов ЦК Профспілки, Президії обласної організації з питань охорони праці.
 7. Вивчає, узагальнює та вносить пропозиції щодо поширення кращого досвіду роботи первинних профспілкових організацій з питань охорони праці та здоров'я членів профспілки.
 8. Приймає участь в опрацюванні нормативно-правових актів з питань охорони праці та здоров’я працівників, підготовці пропозицій щодо них.
 9. Готує пропозиції до розгляду Президії щодо внесення змін до Статуту Профспілки, цього Положення, інших нормативних актів з питань, які відносяться до повноважень комісії.
 10. Висвітлює свою діяльність на сторінках сайту обласної організації.
 11. Аналізує спільно з іншими комісіями листи, звернення, скарги , які надійшли до комісії.

4. Комісія з питань культурно–масової, спортивної роботи та оздоровлення:

 1. Діє з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних, освітніх потреб, організації фізичної культури та спорту, створенню умов для самодіяльної творчості членів профспілки.
 2. Сприяє у реалізації права членів профспілки та їх сімей на відпочинок, духовний, фізичний та творчий розвиток.
 3. Пропагує, затверджує та організовує заходи спрямовані на формування здорового способу життя працівників галузі.
 4. Надає пропозиції до плану роботи обласної організації галузевої профспілки про заходи, які входять до компетенції комісії.
 5. Розробляє та вносить на розгляд Президії положення про культурно–масові та спортивні заходи.
 6. Вивчає, узагальнює та вносить пропозиції щодо поширення кращого досвіду роботи первинних профспілкових організацій з питань культурно–масової та спортивної роботи.
 7. Готує висновки та пропозиції щодо реалізації рішень Постанов ЦК Профспілки, Президії обласної організації з питань культурно–масової роботи та спорту.
 8. Надає пропозиції на розгляд Президії щодо заохочення кращих активістів.
 9. Готує пропозиції до розгляду Президії щодо внесення змін до Статуту Профспілки, цього Положення, інших нормативних актів з питань, які відносяться до повноважень комісії.
 10. Співпрацює з громадськими організаціями та благодійними фондами згідно повноважень.
 11. Висвітлює свою діяльність на сторінках сайту обласної організації.

5. Комісія з питань молодіжної політики:

 1. Проводить роботу по залученню молоді до членства в профспілці.
 2. Проводить заходи у колективах закладів охорони здоров’я щодо роз’яснення ролі та завдань профспілки в сучасних умовах, а також прав, обов’язків та переваг членів профспілки.
 3. Веде пропагандистську діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя.
 4. Пропагує культурні цінності, залучає молодь до активної участі в проведенні державних, традиційних та професійних свят.
 5. Складає план роботи молодіжної організації та вносить пропозиції на засідання Президії.
 6. Готує пропозиції до розгляду Президії щодо внесення змін до Статуту Профспілки, цього Положення, інших нормативних актів з питань, які відносяться до повноважень комісії.
 7. Приймає участь у просвітницьких заходах, спрямованих на розв'язання гострих соціальних проблем молодих фахівців галузі охорони здоров'я.
 8. Спільно з іншими постійними комісіями надає пропозиції що стосуються проблемних питань молоді.
 9. Вивчає, узагальнює та надає пропозиції,які стосуються питань адаптації у колективах, підвищенню кваліфікації, дотриманню законодавства про працю, вирішенню соціально–побутових проблем молодих спеціалістів.
 10. Надає пропозиції щодо розвитку інституту наставництва для молодих фахівців.
 11. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення молодих спеціалістів.
 12. Готує матеріали на планові засідання виборного органу щодо діяльності комісії.
 13. Надає пропозиції щодо формування кадрового профспілкового активу.
 14. Висвітлює свою діяльність на сторінках сайту обласної організації.

IV. Організація роботи постійних комісій

 1. Робота постійної комісії проводиться згідно з затвердженим на Президії планом роботи.
 2. Засідання постійної комісії проводяться не рідше одного разу в три місяці, якщо в них бере участь не менше половини загального складу комісії.
 3. За результатами розгляду питань на своїх засіданнях постійні комісії можуть рекомендувати внести питання на розгляд Президії, ЦК Профспілки, надаючи при цьому проекти рішень та необхідні матеріали.
 4. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні.
 5. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.
 6. Голова постійної комісії планує роботу, скликає і веде засідання.
 7. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії та виконувати рішення комісії.
 8. Протокол засідання комісії підписує голова комісії, веде протоколи секретар комісії.
 9. Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій здійснюється працівниками виконавчого апарату Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я.

V. Прикінцеві положення

 1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його на засіданні виборного органу.
 2. Зміни та доповнення до Положення, а також до складу постійної комісії може внести лише Президія обласної організації.

Склад комісії з питань організаційної роботи

Голова комісії:

Ковтун Володимир Вікторович - Голова первинної профспілкової організації КЗ „Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних”

Заступник голови комісії:

Замуренко Світлана Олександрівна - Голова первинної профспілкової організації станції швидкої медичної допомоги

Секретар комісії:

Тецька Ірина Станіславівна - Головний спеціаліст Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

Члени комісії:

Кліпко Галина Степанівна - Голова первинної профспілкової організації

Руденко Олена Георгіївна - Голова первинної профспілкової організації

Сервуля Ольга Вікторівна - Голова первинної профспілкової організації

Шишко Лариса Леонідівна - Голова первинної профспілкової організації

Яловенко Валентина Гнатівна - Голова первинної профспілкової організації

Склад комісії з питань соціально-економічного та правового захисту

Голова комісії:

Татарінова Тетяна Леонтіївна - Голова первинної профспілкової організації КЗ "Херсонська обласна клінічна лікарня"

Заступник голови комісії:

Бабіч Альона Володимирівна - Начальник юридичної групи КЗ "Херсонський обласний центр технічного нагляду та фінансового контролю за діяльністю закладів охорони здоров'я" ХОР, член первинної профспілкової організації

Секретар комісії:

Онопрієнко Ірина Михайлівна - Голова первинної профспілкової організації обласного кардіологічного диспансеру

Члени комісії:

Ісакова Олена Іванівна - Голова первинної профспілкової організації

Арабаджи Володимир Микитович - Голова первинної профспілкової організації

Близнюк Тетяна Георгіївна - Голова первинної профспілкової організації

Кушнір Лоріс Миколайович - Голова первинної профспілкової організації

Михальченко Лідія Леонідівна - Голова первинної профспілкової організації

Григор'єва Олена Володимирівна - Голова первинної профспілкової організації

Склад комісії з питань охорони праці та здоров'я

Голова комісії:

Яницький Юрій Вадимович - Голова первинної профспілкової організації Новокаховської міської лікарні

Заступник голови комісії:

Литвинова Ольга Сергіївна - Голова первинної профспілкової організації обласної інфекційної лікарні

Секретар комісії:

Донова Оксана Євгенівна - Голова первинної профспілкової організації обласного госпіталю інвалідів ВВВ

Члени комісії:

Маренковський Петро Петрович - Голова первинної профспілкової організації

Соколов Олег Олександрович - Голова первинної профспілкової організації

Козлов Вадим Володимирович - Голова первинної профспілкової організації

Пармьонова Тамара Нікандрівна - Голова первинної профспілкової організації

Гриценко Олександр Миколайович - Голова первинної профспілкової організації

Братищенко Наталія Сергіївна - Голова первинної профспілкової організації

Склад комісії з питань культурно-масової роботи та оздоровлення

Голова комісії:

Чуєнко Світлана Миколаївна - Голова первинної профспілкової організації КЗ ”Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського”

Заступник голови комісії:

Шкурат Ірина Миколаївна - Голова первинної профспілкової організації КЗ "Херсонська обласна психіатрична лікарня"

Секретар комісії:

Гаркуша Тетяна Анатолівна - Голова первинної профспілкової організації обласної СЕС

Члени комісії:

Вишневська Світлана Микитівна - Голова первинної профспілкової організації

Лисецька Олена Борисівна - Голова первинної профспілкової організації

Бородай Володимир Григорович - Голова первинної профспілкової організації

Богинська Катерина Петрівна - Голова первинної профспілкової організації

Фомін Володимир Григорович - Голова первинної профспілкової організації

Харченко Олена Миколаївна - Голова первинної профспілкової організації

Склад комісії з питань молодіжної політики

Голова комісії:

Дорошенко Андрій Анатолійович - Голова молодіжної ради Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

Заступник голови комісії:

Рябоконь Анастасія Олексіївна - Член профспілкового комітету КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", голова молодіжної ради лікарні

Секретар комісії:

Дудкіна Тетяна Михайлівна - Член первинної профспілкової організації Херсонського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, молодша медична сестра

Члени комісії:

Дробот Євген Сергійович - Член профспілкового комітету первинної профспілкової організації студентів Херсонського базового медичного коледжу

Леснік Василь Вікторович - Член первинної профспілкової організації КЗ "Херсонська міська психоневрологічна поліклініка", лікар-психіатр

Булгакова Елла Євгенівна - Член первинної профспілкової організації КЗ "Херсонська обласна клінічна лікарня", лікар-терапевт

Гриценко Тетяна Леонідівна - Член первинної профспілкової організації управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, головний спеціаліст

Стоянович Ганна Олександрівна - Казначей первинної профспілкової організації Херсонське обласне бюро судово–медичної експертизи, лікар експерт-цитолог

Егоров Сергїй Олексійович - Член первинної профспілкової організації Херсонська міська станція швидкої допомоги, старший фельдшер

Про керівника


Тецька Ірина Станіславівна ...

Приймальня

немає новин.

Календар подій

Попередні June - 2024 Наступні
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 0102
03040506070809
101112131415
17181920212223
24252627282930

Фотодокументи